Türklük və türkçülük mədəni-ictimai hərəkatdır?

Pantürkizmin necə bir zərərli ideologiya olduğunu Türkiyə Cumhuriyyətindfə yeridilən pantürkizm siyasətinin timsalında aydın görürük. Əsrlərdir bir-biri ilə qardaş kimi yaşayan müsəlman Osmanlı xalqı, əsəs ideologiyası pantürkizmdən ibarət olan Türkiyə Cumhuriyyəti yaradılandan sonra türkə, kürdə, ərəbə, laza. zazaya və s. xalqara bölündü və 600 il İslam dünyasına rəhbərlik etmiş Osmanlı İmperiyası sionizmin marionet kuklası olan Türkiyə Cumhuriyyəti adlı - İslam dünyasına arxadan vurulan xəncərə döndərildi. Bu gün də həmən bu xəncər müsəlman İraq və Suriya xalqlarının başlarını kəsilməsində və bu ölkələrin xalqlarının məhv edilməsində əsas rol oynayır. Türkiyə Cumhiriyyəti, təkcə islam dünyasının deyil, eləcə də bütün bəşəriyyətin düşməni olan Şeytan xislətli sionist İsrail rejiminin məntəqədəki əsas müttəfiqi və forpostudur.

  1. 2 il əvvəl
  2. 0
pan
Badkubeh -

Yəqin ki, dünya mediasında, kitablarda, qəzet-jurnallarda və digər elektron təbliğat vasitələrində "Yəhudi milləti" adlı terminə hamımız rast gəlmişik. Bu ifadəni o qədər eşitmişik ki, hətta onun SAXTA olduğunu ağlımızdan belə keçirməmişik. Bəli, "yəhudi milləti" ifadəsi saxtadır və saxta "İsrail" dövlətini yaratmaqdan ötrü yaradılmışdır! Çünki Dünyada "yəhudi" adlı millət yoxdur.

Yəhudi - iudaizm (musəvilik) dininin ardıcıllarına deyilir. Eynilə, Xaçpərəstlik dininin davamçılarına - "xristian", İslam dininin ardıcıllarına isə - "müsəlman" deyildiyi kimi. Yəni "yəhudi" ifadəsi milli mənsubiyyəti deyil, dini mənsubluğu ifadə edir. Hazırda dünya ictimaiyyətinə "yəhudi milləti" adı altında sırınan millətin adı isə - "Bəni İsrail" və ya "İsrail oğulları"dır. Qurani-Kərimdə "yəhudi" və "İsrail oğulları" ifadələrinin ayrı-ayrılıqda yazılması da dediklərimizi bir daha sübut edir.

Semit dilli xalqların bir qolu olan "Bəni İsrail", yəni "İsrail övladları" adlı tayfa Yer üzünə dağılaraq dünyanın müxtəlif məntəqələrində yaşamış və məskunlaşdıqrları yerlərdə öz dinlərini bəzi xalqlara da qəbul etdirməyə nail olmuşlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan yəhudilər arasında, tamamilə fərqli sifət quruluşlarına malik ayrı-ayrı irqlərə aid millətlərin nümayəndələrinin olması bununla əlaqədardır.

Yəni yəhudilər arasında həm avropoid, həm monqoloid və həm də neqroid iqrinə mənsub xaqların nümayəndələri var ki, bu da yəhudilərin vahid millət olmadığını sübut edir. Və isbat olunur ki, "yəhudi" millətin deyil, din davamçılarının adıdır. XIX əsrdə sionistlər iudaizm dininə xidmət edən müxtəlif millətlərin nümayəndələrindən "yəhudi xalqı" adlı qondarma bir "millət" yaratdılar ki, onları Fələstin ərazilərinə köçürməklə sayca çox az olan Bəni İsrail üçün dövlət tələb etsinlər.

Mövzunun daha asan başa düşülməsindən ötrü yəhudilərin timsalında gətirdiyimiz misalla tanış olduqdan sonra əsas məsələyə keçək:

Məlumdur ki, dünyanın bütün türkdilli xalqları - qazaxlar, tatarlar, özbəklər, türkmənlər, qırğızlar, uyğurlar, kalmıklar və s. qıyıqgözdür, yəni monqoloid irqinə mənsubdurlar, çünki türklərin əcdadı öz əsasını monqoloid irqinin yaşadığı Uzaq Şərqdən götürüb, orada formalaşıb və Qərbə doğru köç etmişlər. Təkcə tarixi İran, Azərbaycan və Türkiyə ərazilərində yaşayan türk adlandırılan xalqdan başqa! Bu onu sübut edir ki, İran, Azərbaycan və Türkiyə türklərinin tam əksəriyyəti əslində türk deyil: bir qismi dilini itirib türkləşmiş, assimliyasiyaya məruz qalmış İrandilli xalqların nümayəndəsidir (Bakıda yaşayan tatlar kimi), bir qismi isə digər millətlərə qarışıb öz qıyıqgöz kökünü itirmiş səlcuqların nəvələridir ki, onlara da təmiz türk demək düzgün deyil. Nə vaxt AĞ ZƏNCİ görsək, o vaxt YUMRUGÖZ TÜRKün olduğuna da inana bilkərik.


Pantürkizm

İnsan orqanizmi Allahın yaratdığı (kompyuter proqramına bənzər) dəqiq bir proqram əsasında formalaşır. İnsan orqanizminin formalaşmasından ötrü Allahın verdiyi proqram insanın genində həkk olunmuşdur. Yəni Yer üzündəki insanların irqlər üzrə formalaşması məhz Allahın insan geninə verdiyi əmr əsasında baş verir: bir qrup insan qara dərili, bir qrupu ay dərili və başqa bir qrupu isə qıyıqgözlü olur. Əgər hansısa zəncinin övladı ağ dərili olarsa, bu zaman ya gendə pozğunluq baş vermişdir, ya da həmən zəncinin mənsub olduğu neqroid irdi avropoid irqi ilə qarışmışdır: orqanizmin qara dərili olmasını təmin edən dominant gen ayrı genlə qarışıb muyasiyaya uğramışdır. Belə olan halda isə artıq meydana gələn növə zənci demək mümkün deyildir.

Amma türk milləti adlandırılan xalqın nümayəndələri arasında həm monqoloid və həm də avropoid irqinə mənsub insanların olduğunun şahidiyik. Uzaq Şərqdə və orta Asiyada yaşayan monqoloid irqinə məxsus - yastı sifətli və qıyıq gözlü antropoloji quruluşa malik türk dilli xalqaların məntəqəmizdə yaşayan "nümayəndləri" arasında nədənsə Yaxın Şərq, Qafqaz və Avropa xalqlarının antropoloji quruluşuna uyğun gələnlər avropoid irqinə məxsus xüsusiyyətlərə - yumru gözlərə, qıvrım və sarı saçlara, iri və donqar buruna malik insanlar tam üstünlük təşkil edir.

Bəzi şəxslər türklərin antropoloji quruluşunda olan bu ciddi fərqi iqlimin təsiri ilə izah etməyə çalışaraq - güya Orta Asiyanın küləkli yarımsəhra iqliminin o məntəqədə yaşayan türk dilli xalqlarının qıyıqgöz olmalarına səbəb olduğunu irəli sürüb, bizim məntəqədə isə həmən iqlimin olmaması səbəbindən türklərin avropoid irqinə məxsus görkəm aldıqlarını idda edirlər. Amma unudurlar ki, Tatarıstanda yaşayan tatarlar 3-4 əsrdir Rusiya iqlimində yaşamalarına baxmayaraq qıyıqgöz olaraq qalıblar. Və yaxud da Amerika qitəsində yaşayan zəncilər artıq 500 ildir Afrikadan ora köçürülmələrinə baxmayaraq öz neqroid irqlərinin xüsusiyyətlərini dəyişməmişlər. Çəkdiyimiz bu misallar sözü gedən iddianın batil olduğunu sübut edir.

Maraqlıdır ki, "türk milləti", "türkçülük" və Türkiyə adı - məhz sionist-mason çevrilişi nəticəsində Osmanlı İmperiyasının devrilərək Mustafa Kamalın sionizm tərəfindən hakimiyyətə gətirilməsindən sonra dövriyyəyə buraxıldı. 1923-cü ilə qədər tarixdə heç bir zaman Türkiyə adlı dövlət mövcud olmamışdır. Çünki "türk milləti" deyilən bir anlayış da yox idi. Amma sionizm tərəfindən hakimiyyətə gətirilən Mustafa Kamalın yeritdiyi pantürkizm siyasəti nəticəsində Osmanlı imperiyanınsa yaşayan əhalinin milliyyəti zorla türkləşdirildi. Əhalisnin tam əksəriyyətinin avropoid irqinə məxsus sifət quruluşuna malik Osmanlı əhalisinə monqoloid irqinə mənsub olan "Türk milləti" yarlığı yapışdırıldı. Bütün bunlar sübut edir ki, hazırda tanıdığımız türklük və türkçülük, əslində milliyyət deyil, mədəni-ictimai cərəyanı ifadə edən terminlərdir. Eynilə yuxarıda misal çəkdiyimiz - müxtəlif irqlərin nümayəndələrini özündə birləşdirən "yəhudi milləti" kimi.

"Yəhudi milləti" və "türk milləti" adlı "millətlər" arasında apardığımız paralellər təkcə sadaladıqlarımızla bitmir. Yəqin ki, hamımız sionizm və pantürkizm kimi cərəyanlar barəsində eşitmişik. Əgər sionizm - iudaizm, yəni yəhudilik dininin siyasi hərəkatıdırsa, pantürkizm isə türkçülük adlı mədəni-ictimai cərəyanın siyasi qoludur və müsəlman türkdilli xalqların İslamdan uzaqlaşdırılması məqsədi ilə yaradılmışdır. Bu üzdən də hər iki cərəyan təhlükəli və zərərlidir: hər iki siyasi cərəyan İslamın məhvinə yönəlmişdir. Bunun sübutu kimi türkdilli müsəlman xalqların öz tarixi əlifbasından və avtomatik olaraq Qurandan və İslamdan uzaqlaşdırılması məqsədi ilə 1926-cı ildə keçirilmiş Birinci Türkoloji Qurultayı misal gətirmək olar. Təsəvvür edin, SSRİ-də yaşayan türkdilli xalqların sosialist rejimində yaşamalarına, Türkiyənin isə sosializmə qatı düşmən olan kapitalizm quruluşunda olmasına baxmayaraq, bu xalqların sözdə ziyalılarını TÜRKÇÜLÜK idayası altında Azərbaycanın SSR-in paytaxtı Bakı şəhərində bir yerə toplayıb İslam əlifbasının ləğv edilməsi, əvəzində isə güya türklərin ortaq əlifbası olacaq latın əlifbasına keçilməsi barədə qərar qəbul etdilər. Amma bir müddətdən sonra SSRİ-də yaşayan türkdilli xalqların əlifbası ikinci dəfə dəyişdirilərək latından kiril əlifbasına keçirildi. Nəticədə İslamdan uzaqlaşdırılan müsəlman türkdilli xalqlar SSRİ-dən xaricdə yaşayan bütün müsəlman xalqlardan ayrı salınaraq İslam dünyasında parçalanmaya nail olundu.

Pantürkizmin necə bir zərərli ideologiya olduğunu Türkiyə Cumhuriyyətindfə yeridilən pantürkizm siyasətinin timsalında aydın görürük. Əsrlərdir bir-biri ilə qardaş kimi yaşayan müsəlman Osmanlı xalqı, əsəs ideologiyası pantürkizmdən ibarət olan Türkiyə Cumhuriyyəti yaradılandan sonra türkə, kürdə, ərəbə, laza. zazaya və s. xalqara bölündü və 600 il İslam dünyasına rəhbərlik etmiş Osmanlı İmperiyası sionizmin marionet kuklası olan Türkiyə Cumhuriyyəti adlı - İslam dünyasına arxadan vurulan xəncərə döndərildi. Bu gün də həmən bu xəncər müsəlman İraq və Suriya xalqlarının başlarını kəsilməsində və bu ölkələrin xalqlarının məhv edilməsində əsas rol oynayır. Türkiyə Cumhiriyyəti, təkcə islam dünyasının deyil, eləcə də bütün bəşəriyyətin düşməni olan Şeytan xislətli sionist İsrail rejiminin məntəqədəki əsas müttəfiqi və forpostudur.

Ən acınacaqlı isə odur ki, İslam əleyhinə yaradılmış pantürkizm siyasəti 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasında da dövriyyətə buraxılmışdır. Əbülfəz Əliyev, Heydər Əliyev, İlham Əliyev kimi monqoloid irqinə heç bir aidiyyatı olmayan və avtomatik olaraq türk xalqı ilə də heç bir bağlılığı olmayan ölkə ərəb-kürd əsilli ölkə rəhbərləri türkçülüyü əllərində bayraq edərək çoxmillətli Azərbaycan xalqını hətta xırda rayonlara qədər parçalamaqla xalqın başını bir-biri ilə münaqişəyə qataraq ölkə ərazisinin 20 %-ni düşmənlərə satdıqları heç də uzaq olmayan bir keçmişdə, hamımızın gözü önündə baş verdi. Bu gün də xalqın sərvətlərini talamaqla məşğul olan rejim Azərbaycanı - İsrail, ABŞ, İngiltərə və s. kimi İslam düşmənlərinin plasdarmına çevirməkdədir. Və bütün bu cinayətlərə - əhalisinin tam əksəriyyətinin monqoloid irqi ilə və avromatik olaraq türkçülüklə heç bir əlaqəsi olmayan Azərbaycan xalqının pantürkizm zəhəri ilə zəhərlənməsi, Azərbaycanı sionist köləsi olan Türkiyənin maddi və mənəvi işğalı altına salınması sayəsində nail olunmuşdur.

Hamid Türki


reader's comments

Loading...