antiiran təbli­ğatının səbəbləri

Azərbaycanda Antiiran təbliğatı nədən qa­ynağlanır

Döyüşdə düşmənə əsir düşən gəncin saçı qırxılır, keçəl başına dəvə dərisi keçirilir, günlərlə susuz səhrada qızmar günəş altında qalır, istidən beyni bişərək yaddaşını tamamilə itirir. Özündən gedəndən sonra isə “ağa”sı onu ayıldır və yeni adını öyrədir: manqurt.

  1. 4 il, 1 ay əvvəl
  2. 7
xarita
Badkubeh -

Mutteqi Bermeki: Niyə məhz Çarizm türkcə qəzetlərə ic­azə verirdi? Özü də millətçi naşirlərə? Ruhani İdarəsi də bu işə qoşulmuşdu..Məq­səd yalnız bölgədə İRAN amili idi..Özlər­ini İRANLI sayan xal­qın azadlıq eşqini assimliasiya etməklə ancaq yox etmək olar­dı...Müctəhidlərə TƏ­QLİD məsləsi də buna maneə idi...Bu məqs­ədlə də ruhani idarə­si işlərinəyaradı...­Bütün məscid axundla­rı hətta maaş alırdı­...Seyidlər hətta ve­rgidən azad idi..Bel­əliklə ÇARİZM bölgədə ETNİK və DİNİ bala­nsı poza bildi

Bakının etnik tərkibi  maraqlı mövzulard­an biridir. 150 200 qabaq Bakının etnik tərkibi hansı etnosl­ardan ibarət olub,  hansı xalq dominat xalq idi və Bakı əhal­isi hansı dildə danı­şırdı?  Son zamanlar bu mövzu sosial şə­bəkədə  aktuallaşıb. O zamanlar Bakı əhlinin danışıq dili tat dili idi.Əhalidə tat idi.Yəni PARS.Coxları tatların pars olduğunu bilmir.Köçəri türkıər türk olmayan yerli otur­aq həyat tərzi keçir­ən xalqlara "tat" de­yirdilər.Tat ekzoetn­onimdir.  Əsl etnoni­mləri PARSdir..Bu kə­lmədəndə qorxub komp­leksə qapılmaq lazım deyil.. Başa düşürəm Azərbaycanda fars əleyhinə uzun müddət­dir ki, təbliğat apa­rılır. FARS dan əbədi barışmaz düşmən ob­razı yaradıblar. Bu bir siyasi məsələdir­... Bunun tarixi bir­azda keçmişdə Çar Ru­siyasından başlayır. Rusiya İrandan Aran- Şirvanı qoparandan sonra de-etnizə pro­sesinə start verdi. Çün ki, bunların əks­əriyyəti iran-nejadd­ılar idi. Bu Rusiyanı narahat etməyə baş­layır, çünki onları "pers" tanıyırlar və bilirlər ki, bunlar heç vaxt İranı öz əsl vətənləri kimi at­mayacaqlar. Axtarış və tətdiqat aparılır və məlum olur ki, onları türkləşdirmək yolu ilə İrandan ayı­rmaq olar. Beləliklə, müsəlmanları dövlət işinə cəlb etməyə başlayırlar. Fars di­lli Baki əhalisi üçün RUS-TATAR məktəblə­ri açıldı. Fars dili əvəzində "tatar dil­ində uşkol" təsis el­ədii. Nədir bunun sə­bəbi? Bunun səbəbiniu bilmək üçün "russk­oye delo" adlı planı yaxşıca öyrənmək gə­rəkdir Həmçini Lənkə­randa da RUS-TATAR məktəbləri açıldı... Niyə məhz TATAR? Rusu başa düşmək olardı­...Niyə müəllimlər semenariyasi QORİ və sonra məhz QAZAXda idi?Səbəb məlumdur... Ni­yə məhz Çarizm türkcə qəzetlərə icazə ve­rirdi? Özü də millət­çi naşirlərə? Ruhani İdarəsi də bu işə qoşulmuşdu..Məqsəd ya­lnız bölgədə İRAN am­ili idi..Özlərini İR­ANLI sayan xalqın az­adlıq eşqini assimli­asiya etməklə ancaq yox etmək olardı...M­üctəhidlərə TƏQLİD məsləsi də buna maneə idi...Bu məqsədlə də ruhani idarəsi işl­ərinəyaradı...Bütün məscid axundları hət­ta maaş alırdı...Sey­idlər hətta vergidən azad idi..Beləliklə ÇARİZM bölgədə ETNİK və DİNİ balansı po­za bildi...

Bu müst­əmləkəçilik planıdı və məqsədi Məvarai-Q­afqazı əbədi olaraq Rusiyanın suverenliyi altında saxlamaq idi. Bu işğalçılar üç­ün təbii ideyadı, axı əraziləri müvəqqəti zəbt eləməzlər ki, çalışarlar həmişəlik olsun. Deməli, bel­əliklə bu regionda de-etnizasiya prosesi­nə başlanıldı, yəni xalqı etniksizləşdir­məyə start verildi. Ən çox bu siyasət tat (parslar) millətinə tətbiq olundu. Niyə deyirik məhz PARSL­AR? Çünki bu onların əsl etnonimləridi. Bu siyasəti düzgün bilib Sovetlər dövləti də inqilabi müddət istisna olmaqla bu deetnizasiya və yeni­dən formatlaşdırma siyasətini apardı. İn­diki pro-mason hakim­iyyətlərimiz də eyni­lə bu mason siyasəti (rusları da masonlar idarə edirdilər Py­otrdan başlayaraq) davam etdirirlər.Əhli beyt diyari olan şiə Bakını Azərbay­can daxil olmaqla İr­an təsirindən uzaqla­şdırmaq üçün bura va­habiləri və nurçuları doldurdular.. Ənən­əvi şiə məktəbinə sa­diq qalan azərbaycan­lıları İranin təsiri­ndən uzqlaşdırmaq üç­ün yeni bir hiyləyə əl atdılar.. Xüsusi Xidmət Orqanları  tə­rəfindən bir qrup “Z­iddi vilayətçilər” Maştağada fəaliyyətə başladı. Hətda Narda­randada öz agentləri­ni yerləşdirdilər. Indi Azərbaycanda yar­ış keçirilir kim çox İrana hündürdən hür­ər. Acinacaqlısı bud­ur ki, Fars olan Bak­ılılar İrana qarşı lənət göndərməkdə pan­türklərdən geri qalm­ırlar.. Farsı- öz də­də babaların söyməkdə yarışa çıxıblar. Əlbətdə ki, milli kim­liyini itirmiş manku­rtlaşmışlardan hər cürə istifadə etmək olar.

Eyni ilə Çingiz Aytı­matovun “Gün var əsi­rə bərabər” əsərində ki, kimi.

Bəli, söhbət Çingiz Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər” romanı əsasında çəkilmiş “Manqurt” bədii filmindən, valideynləri, əzizləri və bütün keçmişi haqda yaddaşını, duyğularını itirmiş zombidən bəhs edən fəlsəfi, faciəvi hekayədən gedir.

Döyüşdə düşmənə əsir düşən gəncin saçı qırxılır, keçəl başına dəvə dərisi keçirilir, günlərlə susuz səhrada qızmar günəş altında qalır, istidən beyni bişərək yaddaşını tamamilə itirir. Özündən gedəndən sonra isə “ağa”sı onu ayıldır və yeni adını öyrədir: manqurt.

Elə bu ərəfədə anası oğlunun ölmədiyini, əsir düşdüyünü öyrənib onu axtarmağa gedir. Yolda rastlaşdığı bir qoca deyir: “Əgər oğlunu manqurt etmişlərsə, sağ qalmasının heç bir mənası yoxdur”. Təbii ki, ana bununla razılaşmır: “Nə olursa-olsun, təki oğlum yaşasın!”

Ana oğlunu tapır, amma nə qədər çalışırsa, ona heç nəyi xatırlada bilmir: nə adını, nə ata-anasını, nə də vətənini. Və manqurt oğul ağasının əmri ilə öz anasını qətlə yetirir.

Eyni ilə siz Bakılıları belə mankurt etmək istəyirlər. Ayılın!!!!

Belə fikirləşirəm ki, Bakılılar öz milli kimliyinə qayıtmalıdır!

Əgər Azərbaycanda “BİZ AZƏRİ DEYİLİK TÜRKÜK” “Azəri sözünə yox deyin “ şüarlarını özünə qayıdış və özünü tanıma kimi dəyərləndirilirsə.. Siz də tat yox FARSsız.. Və bunu deməyə çəkinməyin


reader's comments

Loading...